Uchwała nr 203/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 15 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. [1])

Uchwała nr 203/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. [1])


uchwala się co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany[2]:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                81 585 850,83 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                           -  78 954 066,18 zł
dochody majątkowe w kwocie                      -    2 631 784,65 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  78 877 758,83 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                       -  70 603 422,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości                  -    8 274 336,45 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej  i zał. nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 10 stanowiący plan wydatków na realizacje projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 203/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku 
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów
b) planu wydatków
c) planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
d) planu zadań remontowych
e) planu zadań inwestycyjnych
f) planu na realizacje projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
 
 
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 421,30 zł i zamkną się kwotą 81 585 850,83 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 752  – obrona narodowa
Rozdział 75295  – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 500,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r ochronnego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64 ustawy budżetowej na rok 2020.

 
Dział 801  – oświata i wychowanie
Rozdział 80153  – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 078,70 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r ochronnego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2020.

 
Dział 852  – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 391 040,00 zł
Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu udziału w Projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

 
Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395  – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 297 040,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu udziału w Projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.   
 
 
WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 421,30 zł i zamkną się kwotą  
78 877 758,83 zł 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: 

Dział 700  – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005  – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

 
Dział 750  – administracja publiczna
Rozdział 75019  – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  4 750,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na regulowania faktur za nagrania sesji Rady Powiatu.


 
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając między innymi środki na wydatki klasyfikowane w rozdziale 75019 – rady powiatów.

 
Dział 752  – obrona narodowa
Rozdział 75295  – pozostała działalność 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 500,00 zł 
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informacji i łączności.
 
Dział 801  – oświata i wychowanie
80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.
 
Rozdział 80115  – technika
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  3 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając te środki na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 
Rozdział 80151  – kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  3 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

 
Rozdział 80153  – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 078,70 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111  – szpitale ogólne

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej realizacji wydatków wywołanych darowiznami na walkę z COVID – 19.


Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  94 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego realizowanego projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.  

[1]  Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284.


[2]  Zmiany budżetu powiatu  na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r.,  Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r.  oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020  z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r.
 
 
Załącznik nr 1 (60kB) pdf

Załącznik nr 2 (66kB) pdf

Załącznik nr 3 (60kB) pdf

Załącznik nr 4 (44kB) pdf

Załącznik nr 5 (58kB) pdf

Załącznik nr 6 (59kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 lipca 2020, 10:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136