Uchwała nr XVII/144/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 25 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1])

Uchwała nr XVII/144/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1])


uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany[2]:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                81 613 051,83 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                           -  79 981 267,18 zł
dochody majątkowe w kwocie                      -    2 631 784,65 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  78 904 959,83 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                       -  70 583 272,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości                  -    8 321 687,45 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik Nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej  i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący  planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 
§ 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/144/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku 
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów
b) planu wydatków
c) planu wydatków z zakresu administracji rządowej
d) planu zadań remontowych
e) planu zadań inwestycyjnych
f)  planu przychodów i rozchodów budżetu
g) planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych
 
 
DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 27 201,00 zł i zamkną się kwotą 81 613 051,83 zł. 
 
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: 

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  26 952,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON.
 
Dział 855 – rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 239,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek.
 
Dział 926 – kultura fizyczna
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek.
 
WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 27 201,00 zł i zamkną się kwotą 78 904 959,83 zł 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: 

Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną
 
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup agregatów na potrzeby miejscowego szpitala.
 
Dział 700  – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 026,00 zł
Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków wynika z konieczności zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego we właściwej klasyfikacji budżetowej, w której to realizowana jest budowa budynku przy ul. Nieszawskiej.
 
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 026,00 zł
Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z przeniesieniem zadania do rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411  – komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

 
Dział 801  – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

 
Rozdział 80115 – technika
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym środki na wkład własny do programu na zakup książek do biblioteki.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym środki na wkład własny do programu na zakup książek do biblioteki.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem wynikają z konieczności utworzenia w budżecie paragrafu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. 

 
Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym środki na współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów.
 
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 010,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miejscowego szpitala.
  
Dział 852  – pomoc społeczna
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu paragrafu w zakresie opłacenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w związku z udziałem w Projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.
  
 
Rozdział 85295 – pozostała działalność   
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  239,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na zakup bieżni na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.
 
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324  – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 952,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z uzyskiwanymi należnymi dochodami od realizowanych zadań z zakresu PFRON.
 
Dział 855  – rodzina
Rozdział 85508  – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zadań zleconych.
 
Rozdział 85510  – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zadań zleconych.
 
III.        ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
 
IV.         ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
 
 
 

[1] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1622, 1649; 2020 i 2473: z r 2020 r. 284, 374, 568


[2] Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr  XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r.,   Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu  Nr 152/2020  z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r.
 
  
Załącznik nr 1 (57kB) pdf

Załącznik nr 2 (60kB) pdf

Załącznik nr 3 (51kB) pdf

Załącznik nr 4 (56kB) pdf

Załącznik nr 5 (49kB) pdf

Załącznik nr 6 (46kB) pdf

Załącznik nr 7 (61kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 lipca 2020, 11:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304