Uchwała nr XVII/145/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 25 czerwca 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm. [1] ), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVII/145/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm. [1] ), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się co następuje:


§ 1  
Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .   

§ 2  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E  

W związku ze zmieniającymi się wielkościami  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków  w roku  budżetowym 2020.
W załączniku Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaistniała konieczność jego dostosowania okresów realizacji zadania jak i ich kosztów.
 
 
   [1]       Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono; Dz. U. z 2019, poz. 1571; 1815;   
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 lipca 2020, 11:39:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307