Uchwała nr XVIII/158/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 lipca 2020w sprawie przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz.U. z 2020r. poz. 360.zm. Dz.U. 2018 poz. 730, Dz.U. z 2019 poz. 1726.) uchwala się co następuje

Uchwała nr XVIII/158/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz.U. z 2020r. poz. 360.zm. Dz.U. 2018 poz. 730, Dz.U. z 2019 poz. 1726.) uchwala się co następuje


§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego środki finansowe dla Policji w wysokości 28 000,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. 

§2. Na pokrycie wydatków , o których mowa w § 1 , zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 r. w klasyfikacji budżetowej : dział 754 rozdział 75405, § 2300. 

§3. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte przez Zarząd Powiatu w Lipnie z Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji( art. 13 ust. 4a pkt 2)  rada powiatu  może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu, dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
Komendant Powiatowy  Policji w Lipnie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Lipnie z prośbą o wsparcie finansowe na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z KPP w Lipnie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz dla pracowników cywilnych za ich wzorową postawę zawodową, za ponadprzeciętne wykonanie zadań służbowych oraz za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zaplanowane zostały w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok w rozdziale 75405 § 2300.


Wykaz głosowania do Nr XVIII.158.2020 (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 lipca 2020, 10:20:05)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:38:03)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299