Uchwała nr XVIII/154/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 lipca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1] ) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/154/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1] ) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany[2]:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                81 722 884,83 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                           -  79 091 100,18 zł
dochody majątkowe w kwocie                      -    2 631 784,65 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  79 014 792,83 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                       -  70 709 095,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości                  -    8 305 697,45 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 
§ 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVIII/154/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku    

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów
b) planu wydatków
c) planu dochodów  i wydatków na zadania zlecone
d) planu wydatków na zadnia remontowe
e) planu finansowego zakładu budżetowego
f)  planu zadań inwestycyjnych
 
 
I.            DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 109 833,00 zł i zamkną się kwotą 81 722 884,83 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 801  –oświata i wychowanie
Rozdział 80115  – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                         16 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 
Dział 852  –pomoc społeczna
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         57 143,00 zł
Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 
Dział 852  –pomoc społeczna
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                         100 593,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców.

 
Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                         31 900,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                         3 483,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% odpisu środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Rozdział 85333  – powiatowe urzędu pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            15 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy z uwagi na  realizację projektu na udzielanie  mikroprzedsiębiorstwom pożyczek  w związku z COVID – 19. 


 
II.          WYDATKI
 
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 109 833,00 zł i zamkną się kwotą  
79 014 792,83 zł
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 750  – administracja publiczna
Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         15 990,00 zł
Zwiększenia w planie budżetowym wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego 10C.


 
Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405  – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         28 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym w tym zakresie wynikają z zabezpieczenia środków publicznych na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników i funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Lipnie.


 
Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


 
Dział 801  – oświata i wychowanie
Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         16 000,00 zł
Zwiększenia  o kwotę 12 000,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację  programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zwiększenia  o kwotę 4 000,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację  programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


 
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


 
Dział 852  – pomoc społeczna
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         57 143,00 zł
Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu  środków pochodzących z dotacji z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, nagród lub premii uznaniowych dla pracowników domów pomocy społecznej oraz zmniejszającej dotację z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców finansowanych z budżetu państwa.


 
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            100 593,00 zł
Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków wynikają ze zwiększenia środków pochodzących z odpłatności z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
 
Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               3 900,00 zł
Zwiększeniu ulegają o kwotę 31 900,00 zł wydatki z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej. Zmniejszeniu o kwotę 28 000,00 zł ulegają wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.


 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            3 483,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem należnego odpisu środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostaną przeznaczone na zakup materiałów i realizację usług.


 
Rozdział 85333  – powiatowe urzędu pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            15 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na dodatkowe środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze.


 
Dział 900  – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         15 990,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego 10C, który realizowany będzie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w tej dziedzinie realizowanego budżetu wynikają z zaoszczędzonych środków z przeprowadzonego postępowania przetargowego na termomodernizacje budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.


 
III.        ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
IV.         ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Lipnie.
 
V.           ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmian w planie finansowym zakładu budżetowego dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
 
 
 
[1] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1622, 1649; 2020 i 2473: z r 2020 r. 284, 374, 568 
[2] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1622, 1649; 2020 i 2473: z r 2020 r. 284, 374, 568[2] Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr  XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r.,   Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/141/2020 z dnia 25.06.2020 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu  Nr 152/2020  z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r.   
 
Załącznik nr 1 (65kB) pdf

Załącznik nr 2 (66kB) pdf

Załącznik nr 3 (61kB) pdf

Załącznik nr 4 (56kB) pdf

Załącznik nr 5 (49kB) pdf

Załącznik nr 6 (58kB) pdf

wykaz głosowania do Nr XVIII.154.2020 (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 lipca 2020, 10:56:24)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:43:26)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341