Uchwała nr XVIII/157/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 lipca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za rok 2019Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1]) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/157/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1]) uchwala, co następuje:§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2019 roku zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 
§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
    
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVIII/157/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku 
 
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe. Rok 2020 jest rokiem pełnych zmian z uwagi na wystąpienie pandemii COVID – 19. W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono między innymi rozwiązania dotyczące przesunięcia terminów sporządzania sprawozdań oraz informacji sporządzanych przez jst. Terminy te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 roku poz. 570), stwarzając tym samym możliwość sporządzania sprawozdań finansowych do dnia 30 czerwca a nie jak w innych latach do dnia 30 kwietnia, zaś ich przekazanie zmieniono na dzień 30 lipca. Z uwagi na zmianę wszelkich terminów sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu za rok 2019, sprawozdanie finansowe zostaje przekazane Radzie Powiatu tuż po jego sporządzeniu.
 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
 
 [1] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2018 poz. 2245, z 2019 r.  poz.  1649; z 2020  poz. 284, 374,568, 695, 1175


Wykaz głosowania do Nr XVIII.157.2020 (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 lipca 2020, 11:14:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:40:05)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321