Uchwała nr XVII/146/2020Rady Powiatu w Lipniwz dnia 25 czerwca 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku, Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Nr VI/51/2019 z dnia 9 maja 2019 roku.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.712 ze zm. poz. 492), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, ze zm. poz. 1495, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 8)

Uchwała nr XVII/146/2020
Rady Powiatu w Lipniw
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku, Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Nr VI/51/2019 z dnia 9 maja 2019 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.712 ze zm. poz. 492), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, ze zm. poz. 1495, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 8)


Uchwala się, co następuje:
 
§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe                        w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie 


W związku z panującą pandemią koronawirus (COVID-19) oraz wysokie ryzyko związane
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, powstała konieczność zawieszenia poszczególnych kursów autobusowych, a następnie w trosce o zdrowie pasażerów jak i pracowników zawieszono wykonywanie pozostałych kursów na okres od 01 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r. W związku z brakiem wpływów z biletów jednorazowych, biletów miesięcznych jak i odwołaniem wyjazdów okazjonalnych, dochody Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie znacznie obniżyły się przez co z przyczyn ekonomicznych podjęto decyzję o usunięciu ulgi handlowej na zakup biletów jednorazowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 11:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207