Uchwała nr XVII/147/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 391/2, 391/5, 391/6 położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284)

Uchwała nr XVII/147/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 391/2, 391/5, 391/6 położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284)


 Uchwala się, co następuje:
 

§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na  nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/5 położonej przy ulicy Sierakowskiego  w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00022554/4, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/2 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00022836/5, oraz na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/6 położonej przy ulicy Sierakowskiego  w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna będącej we współużytkowaniu wieczystym Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028191/3.
 
§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§4
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie 

  
 Nieruchomości położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczone jako działka nr 391/2, 391/5 stanowią własność Gminy Miasta Lipna i oddane są w użytkowanie wieczyste Powiatowi Lipnowskiemu, nieruchomość położona przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 391/6 stanowi własność Gminy Miasta Lipna i oddana jest we współużytkowanie wieczyste Powiatowi Lipnowskiemu.
W dniu 14.05.2020 do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza energetycznego na przedmiotowych nieruchomościach. Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste ogranicza korzystanie z nieruchomości nie przez właściciela, a przez użytkownika wieczystego, ponieważ korzystanie z niej przez właściciela jest wyłączone. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie przyłącza energetycznego.
            Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie  służebności przesyłu.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 11:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217