Uchwała nr XVII/148/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759/2 położonej przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284)

Uchwała nr XVII/148/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759/2 położonej przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284)


Uchwala się, co następuje: 


 
§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na  nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759/2 położonej przy ulicy Szkolnej 5              w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – jednostce organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028012/5.

§2.  Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie 


Nieruchomość położona przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, oznaczona jako działka nr 759/2 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego oddana jest w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – jednostce organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028012/5.
W dniu 09.06.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz na wykonanie przyłącza światłowodowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na przedmiotowej nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie przyłącza światłowodowego.
            Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie  służebności przesyłu.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 11:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207