Uchwała nr XVII/149/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej przy ulicy Okrzei 3 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284),

Uchwała nr XVII/149/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej przy ulicy Okrzei 3 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. poz. 284),


Uchwala się co następuje:


 
§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na  nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej przy ulicy Okrzei 3                     w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, będącej  własnością Powiatu Lipnowskiego oddanej             w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00040660/2. 

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie 


Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei 3  w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, oznaczona jako działka nr 1940/4 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego oddana jest w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie – jednostce organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego
W dniu 08.06.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz na wykonanie przyłącza światłowodowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na przedmiotowej nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie przyłącza światłowodowego.
            Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie  służebności przesyłu.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 11:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202