Uchwała nr XVII/150/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej przy ulicy Okrzei 4 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm. poz. 284)

Uchwała nr XVII/150/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej przy ulicy Okrzei 4 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm. poz. 284)


Uchwala się, co następuje: 


 
§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na  nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej przy ulicy Okrzei 4  w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego oddanej w części w trwały zarząd Placówce Opiekuńczo Wychowawczej oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Lipnie – jednostkom organizacyjnym Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028012/5. 
 
§2.  Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały. 

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
   
  
Uzasadnienie 


  
Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei 4  w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, oznaczona jako działka nr 3125 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego oddana jest w trwały zarząd w części Placówce Opiekuńczo Wychowawczej oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Lipnie – jednostkom organizacyjnym Powiatu Lipnowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028012/5.
W dniu 08.06.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz na wykonanie przyłącza światłowodowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na przedmiotowej nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie przyłącza światłowodowego.
            Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie  służebności przesyłu.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 11:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205