Uchwała nr XVII/151/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku. Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j. z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.)

Uchwała nr XVII/151/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j. z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.)


Uchwala się, co następuje:§1. Załącznik do Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020  Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  
Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pismem z dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie poinformował, iż ze środków PFRON w roku 2020 nie wydatkuje kwoty 139 307,00 zł przekazanej uchwałą nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 r.
W związku z powyższym w/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.Załącznik do uchwały XVII/151/2020 Rady Powiatu w Lipnie (22kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:04:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208