Uchwała nr XVII/153/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019 roka podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 920), w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1649), oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie,

Uchwała nr XVII/153/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok

a podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 920), w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1649), oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie,


Uchwala się, co następuje:


§1. Po zapoznaniu się z:
1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok,
2)      sprawozdaniem finansowym Powiatu Lipnowskiego za rok 2019,
3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd                               Powiatu w Lipnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu  na 2019 rok
4)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu                                  absolutorium,
5)      informacją o stanie mienia
                  udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu                      Lipnowskiego na 2019 rok. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                    
 
 
UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok 
   


Działając na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Lipnowskiego w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni Radzie Powiatu, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii składu orzekającego.
Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Na podstawie art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego                 w terminie nie późniejszym jak do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.
Przed podjęciem uchwały w tej sprawie organ stanowiący zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 cytowanej wyżej ustawy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199