Uchwała nr XVIII/155/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 lipca 2020w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w LipnieNa podstawie art. 6 ust 1, art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 2 i art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695)

Uchwała nr XVIII/155/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w Lipnie

Na podstawie art. 6 ust 1, art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 2 i art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695)


Uchwala się, co następuje:
  


§1. 

1. Z dniem 1 stycznia 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Lipnowskiego pod nazwą „Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty”, zwaną dalej „Centrum” z siedzibą w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 8.
2. Nadaje się Statut Centrum, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 
 
§2. Centrum – jako jednostka obsługująca – zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę finansową i organizacyjną w zakresie określonym statutem Centrum. 

§3. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są: 

1)      Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
2)      Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
3)      Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
4)      Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
5)      Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
6)      Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie
7)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie 

§4. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca wykonuje w całości obowiązki
w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych. 
 
§5. Zakres wspólnej obsługi, wykonywanej przez jednostkę obsługującą nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz zmian w tym planie. 

§6. Centrum wyposaża się w składniki mienia Powiatu Lipnowskiego niezbędne do jego właściwego funkcjonowania. 

§7. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych do 31.12.2020 roku podejmą czynności związane z wdrożeniem wspólnej obsługi. 

§8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat może zapewnić wspólna obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną  jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Do kompetencji Rady Powiatu należy określenie w drodze uchwały w szczególności: jednostek obsługujących, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Uchwała taka rozstrzyga o kwestiach organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych. Uchwała w sprawie powołania jednostki obsługującej nie jest aktem prawa miejscowego i nie podlega publikacji.
Efektem dodatnim utworzenia Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty będzie szereg korzyści zarówno po stronie jednostek obsługiwanych, pracowników zatrudnionych w Centrum oraz Powiatu jako całości. Przekazanie zadań z zakresu finansów, rachunkowości i obsługi organizacyjnej do Centrum umożliwi dyrektorom wygospodarowanie więcej czasu na zarządzanie jednostką. Z kolei Centrum będzie wydajniej pracowało z uwagi na pracę w większym zespole, co stworzy możliwość wymiany doświadczeń, uzupełniania wiedzy.
Zniknie problem trudności z ujednoliceniem procedur czy zastępowalności pracowników w przypadku dłuższej nieobecności z powodu choroby bądź wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Z punktu widzenia Powiatu jako organu prowadzącego poprawie ulegnie jakość pracy oraz bezpośredni dostęp do informacji organu prowadzącego. Powstanie centrum kompetencyjne, skupiające osoby posiadające specjalistyczną wiedzę.
Powołanie Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty poprawi jakość obsługi
i zarządzania jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.


Wykaz głosowania do Nr XVIII.155.2020 (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:22:48)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:42:00)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224