Uchwała nr XVIII/156/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 lipca 2020w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznejNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Toruniu, Wójta Gminy Lipno, Wójta Gminy Bobrowniki,

Uchwała nr XVIII/156/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Toruniu, Wójta Gminy Lipno, Wójta Gminy Bobrowniki,


Uchwala się, co następuje:


§1. Pozbawia się drogę kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 36/3, 189/3, 289/3, 173/3, 174/3, 175/3, 157/2, 158/3, 159/3, 140/2, 141/2, 122/3, 123/2, 124/4, 104/2, 105/3  położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeźno gmina Lipno oraz nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2207/7, 2191/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Rybitwy gmina Bobrowniki. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 
 
 
  
Uzasadnienie   Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 470.) określa kategorie dróg publicznych ze względu na funkcję jakie pełnią w sieci drogowej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w Ustawy organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii na podstawie art. 10 ust.2 Ustawy dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust.3 powyżej przywołanej Ustawy pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia roku następnego. W związku z powyższym oraz stosownie do zapisów art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 cytowanej Ustawy zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze Uchwały Rady Powiatu  po zasięgnięciu opinii wójtów       (burmistrzów, prezydentów miast ) gmin , na obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie pismem znak ZDP - 12.425.21.1.2019 z dnia  20 maja 2019 roku wystąpił o w/w opinię do zarządów sąsiednich powiatów oraz gmin. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie pismem znak ZDP - 12.425.21.4.2019/2020  z dnia 07 lutego 2020 roku  wystąpił do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej Nr 2049 C relacji Nieszawa - Brzeźno kategorii drogi powiatowej (od km 1 + 693 do km 2 + 291 oraz od km 3 + 055 do km  9 + 991) poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Uchwałą Nr 18/750/20 Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku zaopiniował pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2049 C poprzez wyłączenie jej z użytkowania na powyżej określonych odcinkach.
Potrzeba pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej                                           z użytkowania wynika z faktu, że droga na tych odcinakach nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin a także gmin miedzy sobą. Jest to droga leśna służąca głównie Nadleśnictwu Dobrzejewice do prowadzenia gospodarki leśnej. Należy również nadmienić, że przedmiotowa droga w obrębie ewidencyjnym Brzeźno gmina Lipno na odcinku między działką nr 159/3 a nr 140/2 nie posiada ewidencyjnie wydzielonej działki gruntu i tym samym nie stanowi ciągu komunikacyjnego jak również nie stanowi komunikacji do nieruchomości osób fizycznych i prawnych położonych w ciągu tej drogi.
W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest celowe i uzasadnione.   


Wykaz głosowania do Nr XVIII.156.2020 (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:25:28)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:41:01)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218