Uchwała nr XVIII/159/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 lipca 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektówNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm. z 2019 r. poz. 1495, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875)

Uchwała nr XVIII/159/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektów

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm. z 2019 r. poz. 1495, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875)


Uchwala się, co następuje: 


 
§1.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania  tych obiektów, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r., Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r.,  Nr XXXIV/209/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr IV/22/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VII/60/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. i Uchwałą Nr XII/105/2019 z dnia 20.11.2019 r., otrzymuje brzmienie określone załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  
 
 
Uzasadnienie 
              Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów                      i urządzeń użyteczności publicznej. 
            Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza kompetencję dla rady powiatu do określenia w uchwale przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także zasad i warunków korzystania  tych obiektów.
            Zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania  tych obiektów dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki- Stary Bógpomóż- gr. pow. -/Włocławek/ i nr 2715C Radomice- Kłokock.

Załącznik do uchwały XVIII/159/2020 Rady Powiatu w Lipnie (788kB) word
Wykaz głosowania do Nr XVIII.159.2020 (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:28:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:36:51)
Zmieniono: Aktualizacja Informaci

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 213