Uchwała nr X/61/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 24 października 2003w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 Nr 15 poz.148 ).

Uchwała nr X/61/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 24 października 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 Nr 15 poz.148 ).


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje: 

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r, zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 roku, Nr VII /29/2003 z 29.04.2003 r, Nr VIII/44/2003 z 26.06.2003 r., Nr IX/54/2003 z 05.09.2003 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r, Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/2003 z 14.08.2003 r, Nr  43/ 2003 z dnia 25.08.2003 r, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r., Nr 55/2003 z 10.10.2003 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku specjalnym załącznik nr 3.

1)       Kwotę dochodów 27 045 102 zł zastępuje się kwotą 26 824 007 zł

2)       Kwotę wydatków 27 045 102 zł zastępuje się kwotą 27 624 007 zł

Kwotę przychodów środka specjalnego 797 667 zł zastępuje się kwotą 800 067 zł

Kwotę wydatków środka specjalnego 853 982 zł zastępuje się kwotą  856 382 zł.

 

   § 2.   Zlikwidować w całości rezerwę budżetową – celową w kwocie 193 417 zł

   § 3.   

1. Kwotę, o której mowa w § 2 zaangażować w wydatki budżetowe przeznaczając dla szkół i jednostek oświatowych powiatu lipnowskiego.

2. Szczegółowy wykaz zmian budżetu po stronie wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                        w Lipnie
                                                                              
 Marek Baranowski

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego. Zmniejsza się dochody o 221 095 zł, zaś wydatki zwiększa się o 578 905 zł

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 95 159 zł :

- w dz. 801 rozdz.80130 –  szkoły zawodowe zwiększa się  § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na kwotę 3 159 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaż maszyn rolniczych w Zespole Szkół w Skępem.

- w dz. 750 rozdz. 75020 -  Starostwa Powiatowe § 0970, który tworzy się w kwocie 60 000 zł – wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń przez PUP);

- w dz. 758 – różne rozliczenia rozdz. 75814 § 0920, który tworzy się w kwocie 32 000 zł – różne rozliczenia finansowe ( odsetki od lokat).

Zmniejsza się dochody powiatu lipnowskiego w kwocie 316 254 zł:

- w dz 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe§ 0420 o kwotę 256 254 zł –są to zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu  opłat komunikacyjnych. Przyczyna tkwi w mniejszej ilości rejestrowanych pojazdów a w szczególności  sprowadzanych pierwszy raz z zagranicy. Ponadto planowano również znaczne dochody z wydawanych licencji, których termin miał się kończyć z dniem 31.12.2003 roku. Przepisy uległy zmianie, przedłużając ostatecznie termin uzyskania licencji do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

- w dz. 756 rozdz. 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 o kwotę 60 000 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu wpływów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 578 905 zł w części dotyczącej oświaty z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

1) Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie  -  69 023 zł

dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne  o 49 121 zł

zwiększa się       - § 4010 -   55 738 zł,    zaś zmniejsza się     -  § 4040  -  3 836 zł,

                          - § 4120 -        602 zł,                                     - § 4110  -  3 383 zł       

                                             56 340 zł                                                      7 219 zł

 

dz.801 rozdz.80111 – Gimnazja Specjalne   zwiększa się o 19 902

                        - § 4010 -   18 467 zł,

                        - § 4110 -        955 zł,

                        - § 4120 -        480 zł,

  

2 ) Zespół Szkół w Lipnie  - 90 204 zł

dz. 801 rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące

zwiększa się - § 4010 -    74 039 zł,  zaś zmniejsza się            - § 3020  - 12 430 zł

                        - § 4210 -      3 000 zł,                                        - § 4040  -   3 030 zł

                        - § 4260 -    32 000 zł,                                        - § 4110  -   8 206 zł

                        - § 4300 -      5 000 zł,                                        - § 4120  -      169 zł

                                        114 039 zł                                                      23 835 zł

 

3) Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 282 401 zł

dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe

zwiększa się  - § 4010 – 194 125 zł, zaś zmniejsza się             - § 4040  -   3 115 zł

                        - § 4210 -  121 000 zł,                                         - § 4110  - 24 148 zł

                                       315 125 zł                                         - § 4120  -   2 111 zł

                                                                                                                29 374 zł

 

dz. 801 rozdz. 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne  zmniejsza się o 3 350 zł

-          § 4010  - 2 326 zł,

-          § 4110  -    924 zł

-          § 4120  -    100 zł

 

4) Zespół Szkół w Dobrzyniu zwiększa się o 226 630 zł

dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące   zwiększa się  o 22 739 zł

                        - § 3020 -    1 344 zł,

                        - § 4010 -  18 719 zł,

                        - § 4110 -    2 144 zł,

                        - § 4120 -       532 zł,

 

dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe   zwiększa się o 220 188 zł

                        - § 3020 -    7 148 zł,

                        - § 4010 -  86 865 zł,

                        - § 4110 -  19 747 zł,

                        - § 4120 -    3 428 zł,

                        - § 4210 -  81 800 zł,

                        - § 4240 -    3 000 zł,

                        - § 4260 -    7 100 zł,

                        - § 4270 -    1 500 zł,

                        - § 4300 -    9 600 zł,

 

dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejsza się   o 16 297 zł

zwiększa się            - § 3020 – 198 zł zaś zmniejsza się  -  § 4010  -  13 550 zł

                                                                                         -  § 4110  -    2 630 zł

                                                                                         -  § 4120  -       315 zł

                                                                                                            16 495 zł

 

5) Zespół Szkół w Skępem zwiększa się o 161 137zł

 

dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe  o 156 942 zł

zwiększa się   - § 4010 -   91 311 zł,    zaś zmniejsza się   - § 3020  -   3 297 zł

                        - § 4110 -     8 518 zł,                                   - § 3030  -   2 480 zł

                        - § 4120 -     1 929 zł,                                    - § 4040  -   2 198 zł

                        - § 4210 -   53 000 zł,                                                       7 975 zł      

                        - § 4260 -     7 000 zł,

                        - § 4300 -     3 159 zł

                                        164 917 zł

 

dz.854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się o   4 195 zł

zwiększa się - § 4010 -    8 241 zł,    zaś zmniejsza się           - § 3020  -      453 zł

                                                                                                - § 4040  -       188 zł,

                                                                                                - § 4110  -    2 987 zł,

                                                                                               - § 4120  -        418 zł 

                                                                                                                    4 046 zł

 

6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zwiększa się o  25 000 zł

dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – Pedagogiczne  o 25 000 zł

zwiększa się   - § 4010 -  28 100 zł, zaś zmniejsza się             - § 4040  -  1 137 zł

                        - § 4110 -       793 zł,                                          - § 4240  -     793 zł

                        - § 4210 -    1 000 zł,                                          - § 4260  -  3 963 zł

                        - § 4300 -    1 000 zł                                                            5 893 zł

                                         30 893 zł

 

7) Bursa Szkolna zwiększa się o  1 496 zł

dz. 854  -rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne  o 1 496 zł w następujących §§: 

                         

- § 4010 o 1 250 zł,

                        - § 4110 o    215 zł,

                        - § 4120 o      31 zł,

                                         1 496 zł

 

Ponadto dokonuje się zmniejszeń w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne § 2580 zmniejsza się

  o 36 226 zł,

- dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność dotycząca oświaty zmniejsza się o 15 741 zł;

-          § 2310 o 12 000 zł,

-          § 4010 o   3 076 zł,

-          § 4110 o      589 zł,

-          § 4120 o        76 zl.

 

- dz. 801 rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne zmniejsza się § 3030 o 2 180 zł,

- dz. 801 rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się § 4300

  o 9 762 zł - – zakup usług pozostałych,

- dz. 801 rozdz. 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się § 4300

  o 2 660 zł - – zakup usług pozostałych,

- dz. 854 rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe zmniejsza się § 2580 o 1 500 zł,

- dz. 921 rozdz. 92116 – biblioteki zmniejsza się o 6 000 zł § 4240 – zakup książek

- dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 1 000 zł § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , o 3 000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

-  dz. 926 – kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695– pozostała działalność zmniejsza się o 500 zł §3020 – różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, o 5 000 zł § 4300 – zakup usług pozostałych.

III. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 193 417 zł, którą przeznacza się również na płace i wydatki rzeczowe dla jednostek oświatowych.

IV. Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w załączniku wydatków z zakresu zadań zleconych powiatu lipnowskiego w dz. 853  rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się o 7 492 zł, z tego;

§ 4040 w kwocie 1 192  zł –wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o kwotę 3 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 200 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 600 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4300 o 7 492 zł. Zmiany te podyktowane są zwiększeniem dotacji i w związku z tym zaistniała możliwość uwzględnienia większej ilości §§ wydatków z dotacji.   

V. Środek specjalny

Wprowadza się zmiany na wniosek;

Dyrektora Zespołu Technicznych w Lipnie  w dz.801 rozdz.80130 zwiększa się planowany przychód o 2 400 zł w § 0830  oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1 200 zł, § 4300 o 4 000 zł - zakup usług pozostałych. Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem szkoleń PŁATNIK II - ZUS.

 

                                                                                              Załącznik 1 (36kB) word

                                                                                             Załącznik 2 (117kB) word

                                                                                             Załącznik 3 (45kB) word

                                                                                             Załącznik 4 (37kB) word

                                                                                             Załącznik 5 (47kB) word

                                                                                             Załącznik 6 (33kB) word

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 09:00:59)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 09:07:57)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3038