Uchwała nr X/62/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 24 października 2003w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami ).

Uchwała nr X/62/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 24 października 2003


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami ).


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

   § 1.   Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych powiatu lipnowskiego w roku 2003 w wysokości 800 000 zł, 

   § 2.

1.       Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie zamówienia „zapytanie o cenę”

2.       Kwota zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach powiatu.

   § 3.

1.       Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych powiatu.

2.       Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco. 

   § 4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku 

   § 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  

                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                     w Lipnie
                                                                            Marek Baranowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wystąpieniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  budżetowych w roku 2003 zaistniała potrzeba pokrycia niedoboru budżetowego kredytem bankowym, długoterminowym w wysokości  800 000 zł.

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 09:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3071