Uchwała nr 249/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 14 września 2020w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2029Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 249/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 września 2020


w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:

§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 określone w załączniku do niniejszej uchwały oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

§ 2. Do wykonania uchwały zobowiązuje się wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu


§ 3. Ustala się termin składania projektów planów finansowych Zarządowi Powiatu do 30 września 2020 r.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu i Skarbnikowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Powiatu Lipnowskiego

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok oraz wytycznych do opracowania
wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2021 - 2029


Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego określoną uchwałą Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Zarząd Powiatu zobowiązany jest również do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na rok 2021 i lata następne w oparciu o przyjęte w lipcu 2020 roku założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021.
Celami strategicznym w roku 2021 są:
1)      poprawa infrastruktury drogowej,

2)      poprawa infrastruktury leczniczej poprzez remont obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych celem poprawienia kondycji finansowej Powiatu,

4)      zmniejszenie wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz przejętego zobowiązania po SP ZOZ w Lipnie,

5) wykorzystanie wszystkich możliwych środków zewnętrznych na realizację projektów,

6) zwiększanie wkładów do Spółki z o.o. Szpital w Lipnie,

7) poprawa infrastruktury lokalowej poprzez planowane remonty w budynkach biurowych


Zgodnie z założeniami rządowymi planuje się przyjęcie wskaźników:


 Przyjęte założenia, co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2021 rok, który to Zarząd Powiatu w Lipnie przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2020r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok.


Załącznik

do Uchwały Nr 249/2020

Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 14 września 2020 r.


Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych

do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do opracowania prognozy finansowej


§ 1

 1. Najistotniejszym elementem dla opracowania planu wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących oraz muszą być spełnione wskaźniki wynikające z art. 243 – 244 wyżej wspomniane ustawy pozwalające Radzie Powiatu na uchwalenie budżetu.

 2. Budżet Powiatu winien być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem ewentualnego wprowadzania korekt na etapie planowania, zarówno po stornie dochodów, jak i wydatków.

 3. Przy planowaniu budżetu na rok 2021 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 4. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2021 rok wynoszące:

- ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną średniorocznie o 1,8%,

- wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 100,00% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem),

- minimalna płaca na rok 2021 – 2 800,00 zł,

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 roku wyniesie 7,5%.


§ 2.

Założenia w zakresie planowania dochodów:

 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;

 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć z uwzględnieniem planowanych skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych założeń Ministra Finansów;

 3. subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgonie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) z uwzględnieniem informacji przekazanej przez Ministra Finansów;

 4. dotacje celowe z budżetu państwa należy przyjąć w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;

 5. dotacje na realizację programów finansowanych ze środków europejskich należy przyjąć w wysokościach wynikających z zawartych umów lub na podstawie otrzymanych zawiadomień;

 6. pozostałe dotacje należy przyjąć w wysokościach wynikających z projektów uchwał innych jednostek samorządowych, zawiadomień lub zawartych porozumień/ umów.

 7. dochody własne z poszczególnych źródeł należy przyjąć na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług, opłat z uwzględnieniem zmian ich naliczania postępując zgodnie z zasadą ostrożności;

 8. dochody ze sprzedaży mienia należy planować z wyodrębnieniem każdego składnika na podstawie wyceny lub własnego szacunku;

 9. dochody Skarbu Państwa należy przyjąć w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


§ 3. Zasady planowania wydatków budżetowych:

 1. kalkulacja wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych, wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletnie prognozie finansowej oraz zawartych umów, porozumień, itp.

 2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

 1. kwota przewidywanego wykonania w roku 2020 miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,

 2. kwota jednorazowych płatności planowanych do wypłaty w roku 2021, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.

 3. skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,

 4. planowane na rok 2021 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały,

 1. w 2021 roku planuje się utrzymać wynagrodzenia na poziomie roku 2020, co nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidualnych w ramach posiadanego funduszu płac na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek;

 2. każda zmiana wynagrodzenia wymaga zgody Zarządu Powiatu w Lipnie;

 3. wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się w wysokości 2 800,00 zł;

 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne należy planować zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2020 r. wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.). Przy kalkulacji należy ująć rzeczywiste wykonanie za okres od miesiąca stycznia do sierpnia oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia br.;

 5. przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych przyjmuje się wielkości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw;

 6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z póżn. zm.). W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1882 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r.;

 7. odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN), (rozdział 80146 i 85446);

 8. wydatki bieżące należy pomniejszyć o wydatki jednorazowe, nie wymagające kontynuacji w roku 2021. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. Planowana wielkość wydatków bieżących ogółem nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale na rok 2021;

 9. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne należy ująć wydatki wynikające z zawartych umów/porozumień lub podjętych uchwał oraz ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 10. wydatki na prace remontowe planuje się wyłącznie na remonty konieczne wynikające z decyzji i nakazów organu nadzoru;

 11. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w roku 2020, z uwzględnieniem planowanych zmian;

 12. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należy zaplanować w kwocie nie wyższej niż otrzymane dotacje na realizację tych zadań;

 13. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli należy planować w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021;

 14. wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowanie realizowane w dziale 801 i 854, muszą być sfinansowane dochodami z tytułu subwencji oświatowej, dotacji celowej oraz dochodami własnymi planowanymi przez szkoły i placówki oświatowe.

§ 4. Założenia w zakresie wartości do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2021 i co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2022 -2024. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, programy projektu oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, papiery wartościowe).

 2. Materiały planistyczne należy opracować z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

 3. Prognozowanie dochodów bieżących:

 1. udziały w dochodach państwa – należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

 2. dotacje celowe oraz subwencje ogólne – należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 202�, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

 3. pozostałe dochody - należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie za rok 2020.

 1. Prognozowanie dochodów majątkowych:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa – należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

 2. dochody ze sprzedaży mienia - należy przyjąć wartości dokonując ocenę posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonanie dochodu z tego źródła,

 3. pozostałe dochody majątkowe – należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, na lata następne przyjąć średni poziom dochodów z pozostałych źródeł.

 1. Prognozowanie wydatków bieżących – należy przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i lata następne, z uwzględnieniem wartości wynikających z zawartych umów/porozumień oraz wydatków bieżących objętych limitem na przedsięwzięcia.

 2. Prognozowanie wydatków na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków zagranicznych) - należy przyjąć wartości wynikające z zawartych umów/porozumień, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2029 i przyjąć wartości z nich wynikające,

 3. Dla każdego przedsięwzięcia należy określić nazwę i cel, rodzaj wydatku, koordynatora zadania, rozdział, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, a także zakres planowanych wydatków.

§ 5. 1. Jednostki, wydziały oraz samodzielne stanowiska przygotowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf. Do materiałów planistycznych winny być dołączone objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulację poszczególnych rodzajów wydatków.

2. Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nie uwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej.

3. Objaśnienia sporządzane są do każdego zadania, ze wskazaniem zapisu, który ma być ujęty w części opisowej projektu budżetu. Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy oraz powinien zawierać informację o rodzaju zadania (zadanie własne, zlecone czy powierzone).

4. Materiały planistyczne winny być złożone oddzielnie dla zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz programów finansowanych ze źródeł europejskich.

5. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne Powiatu winny być podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego i przedłożone w terminie do dnia 30 września 2020 r. do Skarbnika Powiatu w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@lipnowski.powiat.pl

6. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego winny być podpisane przez Naczelnika Wydziału i księgową Starostwa i przedłożone w terminie do dnia 30 września 2020 roku w formie papierowej i elektronicznej.

7. Wszystkie podpisy winny być opatrzone pieczątką i datą.

§ 6. 1. Pracownik ds. planowania i realizacji budżetu zobowiązany jest sporządzić zestawienie zbiorcze     dochodów i wydatków, biorąc pod uwagę materiały planistyczne z wydziałów i     samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 12     października 2020 r.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się do opracowania informacji w     zakresie planowanych dochodów i wydatków do ujęcia w planie Starostwa     Powiatowego kwot dotacji wynikających z zawartych umów/porozumień z innymi     jednostkami samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 września 2020 r.

3. Pracownik ds. oświaty w Wydziale Edukacji zobowiązany jest do wyliczenia     kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania     do Ministerstwa Edukacji na dzień 5 października 2020 roku oraz sprawdzania prawidłowości danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych     z arkuszem organizacyjnym jednostki i dokonania weryfikacji stanu zatrudnienia i     wysokości wynagrodzenia ujętego w tabelach.

4. Powiatowe inspekcje i straże przekazują materiały planistyczne opracowane według wytycznych przekazanych przez jednostki nadrzędne.


§ 7. Pracownik do spraw planowania i realizacji budżetu Wydziału Budżetu i Finansów udostępni jednostkom organizacyjnych Powiatu, wydziałom i samodzielnym stanowiskom Starostwa Powiatowego wzory tabel poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną.


§ 8. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych.


§ 9. Skarbnik Powiatu przed sporządzeniem opracowania zbiorczego weryfikuje złożone materiały planistyczne pod kątem zgodności z wytycznymi, bilansuje dochody i wydatki, sporządza prognozę długu publicznego, oszacowuje kwotę obsługi zadłużenia i przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z wymaganymi załącznikami i częścią opisową – zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i wymogami RIO.

Załącznik do Uchwały nr 249/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie (107kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (16 września 2020, 14:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159