Uchwała nr 221/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 30 lipca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 221/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 lipca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 81 968 692,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 336 907,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 631 784,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  79 260 600,07 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 70 938 912,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 321 687,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 221/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

  6. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 244 764,00 zł i zamkną się kwotą 81 968 692,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 roku.


Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 53 020,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 roku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 144,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zwiększonych środków na realizacje programu pn. „Rodzina w Centrum II”.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 244 764,00 zł i zamkną się kwotą
79 260 600,07

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie badań okresowych pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robot publicznych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie naprawy dachu na modernizowanym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10C.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 21 600,00 zł. O kwotę 25 000,00 zł ulegają zwiększeniu wydatki realizowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy straży.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na podwyższenie gotowości ochotniczych straży pożarnych w Powiecie Lipnowskim.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział. 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 53 020,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 144,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zwiększonych środków na realizację programu pn. „Rodzina w Centrum II”.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 08.07.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 211/2020 z dnia 16.07.2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr 221/2020 (44kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (21 września 2020, 10:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96