Uchwała nr 250/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 14 września 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 250/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 września 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 83 905 401,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 970 727,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  81 605 759,97 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 247 043,52 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 10 358 716,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 250/2020 z dnia 14 września 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone,

  4. planu zadań inwestycyjnych,


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00 i zamkną się kwotą 83 905 401,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00 zł i zamkną się kwotą
81 605 759,97 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 938,85

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 814 529,15

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie ostatniej transzy za wykonane zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 307,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwotę 27 000,00 zł na zakup komputerów.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 141 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup komputerów dla:

- Zespołu Szkół w Skępem kwotę 30 000,00 zł,

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą kwotę 21 000,00 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych kwotę 90 000,00 zł.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy – zlecenia oraz kwotę 54 000,00 zł na zakup komputerów.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i realizację usług.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 776,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 234 583,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 917,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na kwotę 235 500,00 zł.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 447 351,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie ostatniej transzy za wykonane zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup komputerów.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/154/2020 z dnia 8.07.2020 r., Nr XIX/160/2020 z dnia 02.09.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 211/2020 z dnia 16.07.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r.


Załącznik do Uchwały Nr 250/2020 (15kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:25:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107