Uchwała nr 248/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 14 września 2020w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 248/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 września 2020


w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 sierpnia każdego roku organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie za I półrocze z wykonania budżetu. W roku budżetowym 2020 zgodnie z zapisanymi zmianami termin ten ustanowiono do dnia 30 września. Dotrzymując ustawowego terminu informacja z realizacji budżetu Powiatu zostaje przedłożona w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Do tego obowiązku należy również sporządzenie i przekazanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizowanych przedsięwzięć.

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90