Uchwała nr XIX/160/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 września 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/160/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 82 602 582,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 970 727,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 631 854,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  80 302 940,97 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 247 043,52 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 055 897,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2. § 3. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 Powiatu Lipnowskiego otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2 299 641,10 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1 499 641,10 zł,

2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 800 000,00 zł.”

§ 3. § 4. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 Powiatu Lipnowskiego otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 359 957,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 659 598,72 zł”, zgodnie z Załącznikiem nr 4


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIX/160/2020 z dnia 2 września 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań remontowych

  4. planu przychodów i rozchodów  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 72 871,00 zł i zamkną się kwotą 82 602 582,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat lokalnych i rozliczeń z lat poprzednich z uwagi na wysokie ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizowanych usług w zakresie wyrysów i wypisów z uwagi na wysokie ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu usług z uwagi na wysokie ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 72 254,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 39 623,40 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien, opłat za zezwolenia oraz opłat kosztów upomnień.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych z tytułu najmu pomieszczeń i lokali.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 137 123,40

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów w Powiecie Lipowskim” z uwagi na uregulowane środki już w roku 2019, a które pozostały do wykorzystania w roku 2020 .


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń i budynków.


Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływy środków z rozliczeń z lat poprzednich.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 517,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON..


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątku.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 481 321,90i zamkną się kwotą
80 302 940,97

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – działalność usługowa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji do końca bieżącego roku.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 350 000,00

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań inwestycyjnych polegające na zakupie budynku pałacowego wraz z gruntami oraz na odwodnieniu terenu placu zabaw i parkingu przy nowo wybudowanym budynku przy ulicy Nieszawskiej. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynagrodzeniowe z przeznaczeniem ich do rozdz. 75421 – zarządzane kryzysowe.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 490 ,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego powiatu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków w tym rozdziale przeznaczając je na zapłatę podatku na rzecz innej jednostki samorządowej.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 227 448,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Sierakowskiego 10C wraz z przebudową parkingu oraz dokumentacją techniczną. Zmiany w zakresie zadań bieżących polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zwiększone wydatki z tytułu badań okresowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, opłat telekomunikacyjnych oraz na zapłatę podatku na rzecz innej jednostki samorządowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z uwagi na niewydatkowanie wszystkich środków na zakup samochodu służbowego oraz wydatki na zakup energii.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 269 ,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z uwagi na niewydatkowanie wszystkich środków na zakup samochodu na potrzeby Policji..


Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 72 254,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki z tytułu wynagrodzeń.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oaz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji z uwagi na niższy wykonanie planu finansowego a wynikające z obniżenia stopy procentowej.

Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego polegającego n budowie budynku Szkoły Specjalnej w Lipnie..


Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia tej szkoły.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznej szkoły policealnej.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego z uwagi na zmianę kategorii realizowanego zadania.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego z uwagi na zmianę kategorii realizowanego zadania.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia celem przeznaczenia tych środków na uzupełnienie braków w jednostkach niepublicznych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 288 231,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na nowe zadania inwestycyjne, które będą realizowane do końca bieżącego roku budżetowego..Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Lipnie z uwagi na niższy wykonanie planu finansowego a wynikające z obniżenia stopy procentowej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł

Tą uchwałą zamierza się utworzyć nowy rozdział klasyfikacji budżetowej dotyczący utworzenia „Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 116 390,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki finansowe na wprowadzone tą uchwałą nowe zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie majątku powiatu jak również poprawę infrastruktury drogowej czy też lokalowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – wspieranie rodziny

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki finansowe na wprowadzone tą uchwałą nowe zadania inwestycyjne.


  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz Zespole Szkół Specjalnych.


  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/141/2020 z dnia 25.06.2020 r. Nr XVIII// 154/2020 z dnia 8.07.2020 r oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 211/2020 z dnia 16.07.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/2020 (77kB) excelmetryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:32:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91