Uchwała nr X/65/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 24 października 2003w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wykonującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o różnym pensum zatrudnionego w pełnym wymiarze.Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Uchwała nr X/65/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 24 października 2003


w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wykonującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o różnym pensum zatrudnionego w pełnym wymiarze.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny


 

Rada Powiatu

ustala, co następuje:

   § 1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze wykonującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o  różnym  pensum ustala się w sposób następujący:
jeżeli nauczyciel zatrudniony w szkole prowadzi zajęcia, dla których przewidziany jest różny obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, to tygodniowy wymiar godzin ustala się odrębnie dla każdego z tych zajęć proporcjonalnie do ilości godzin obowiązujących na danym stanowisku i łącznie stanowi to pensum do wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu.

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

 

UZASADNIENIE

Karta Nauczyciela ani oświatowe przepisy wykonawcze nie regulują obecnie kwestii obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wykonującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  o  różnym  pensum. Sprawa obowiązkowego pensum dla takiego nauczyciela została pozostawiona przez ustawodawcę do uregulowania przez organ prowadzący szkołę, dlatego Rada Powiatu  winna w tej kwestii zająć stanowisko.

 

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 12:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4128