Uchwała nr 224/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 sierpnia 2020w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/119/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.1)oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

Uchwała nr 224/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/119/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.1)oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020.

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:38:27)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:42:56)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110