Uchwała nr 229/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 19 sierpnia 2020w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/119/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.1)oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

Uchwała nr 229/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 sierpnia 2020


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/119/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.1)oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E


W związku z osiągnięta nadwyżką z roku 2019, pochodzącą ze niewydatkowanej otrzymanej kwoty na realizację projektu, ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029 poprzez urealnienie wielkości powstałej nadwyżki.


Załącznik do Uchwały Nr 229/2020 (273kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132