Uchwała nr 259/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 23 września 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 259/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 23 września 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 83 891 740,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 957 066,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  81 592 098,97 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 233 382,52 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 10 358 716,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 259/2020 z dnia 23 września 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 661,00 i zamkną się kwotą 83 891 740,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zmniejszaniu o kwotę 1 302 819,00

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z uwagi na błędną klasyfikację budżetową.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszaniu o kwotę 13 661,00

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wykonanie kwalifikacji wojskowej.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z uwagi na zastosowanie wcześniej błędnej klasyfikacji budżetowej.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 661,00 zł i zamkną się kwotą
81 592 098,97

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia osobowe oraz wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 661,00


Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z niewykorzystania planowanej

na ten rok dotacji celowej na zadanie polegające na wykonaniu kwalifikacji wojskowej
z uwagi na rozprzestrzeniającego się w tym czasie wirusa COVID – 19.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 397 007,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zwiększenie środków o kwotę – 248 167,00 zł,

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie środków o kwotę – 44 730,00 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększenie środków o kwotę – 104 110,00 zł.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 143 139,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej szkoły.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 153 389,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie środków o kwotę – 1 881,00 zł,

- w Zespole Szkół w Lipnie zwiększenie o kwotę – 100 000,00 zł,

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie o kwotę – 55 270,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 120 787,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z niewykonania planu finansowego z uwagi na brak zainteresowania tego typu szkołą.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 331,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z zaoszczędzonych środków finansowych i przeniesienia ich do rozdziału 80115 – technika.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 310,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają z zaoszczędzonych środków finansowych i przeniesienia ich do rozdziału 80115 – technika.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 70 326,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na braki występujące na tym etapie realizacji budżetu, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie środków o kwotę – 66 526,00 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszenie o – 3 800,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 565 381,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na braki występujące na tym etapie realizacji budżetu, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie środków o kwotę – 1 781,00 zł,

- w Publicznej szkole Muzycznej I stopnia zmniejszenie o kwotę – 4 600,00 zł,

- Starostwo Powiatowe zmniejszenie o kwotę 559 000,00 zł.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 8.07.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 30.07.2020 r., Nr


Załącznik do Uchwały Nr 259/2020 (29kB) excel


metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (19 października 2020, 14:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67