Uchwała nr 263/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 263/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 84 016 040,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 80 081 366,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  81 716 398,97 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 507 682,52 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 10 208 716,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plac dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 263/2020 z dnia 6 października 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 124 300,00 i zamkną się kwotą 84 016 040,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 752 – obron narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 roku.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 88 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 600,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2020 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 124 300,00 zł i zamkną się kwotą
81 716 398,97

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 579,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na składkach na Fundusz Pracy.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 579,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na składkach na Fundusz Pracy w rozdz.. 75019 – rady powiatów oraz pozostałe przesunięcia dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z uregulowań pomiędzy wydatkami zleconymi z zakresu administracji rządowej a własnymi.


Dział 752 – obron narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informacji i łączności.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 88 700,00 zł Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych, z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 34 187,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w kwocie 115 813,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie zadań inwestycyjnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie Zespołu Szkół Specjalnych w rodz. 80102 i 80134.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 180,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na inne wydatki niż wynagrodzenia, które przyczynią się do

prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół w Skępem zmiany we własnym planie finansowym jednostki,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszenie środków o kwotę – 180,00 zł.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 687,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół w Lipnie we własnym planie finansowym jednostki,

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie o kwotę – 22 687,00 zł.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 187,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 136,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na inne wydatki niż wynagrodzenia, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie środków o kwotę – 7 056,00 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększenie środków o kwotę – 5 080,00 zł.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 34 643,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na braki występujące na tym etapie realizacji budżetu, tj.

- w Zespole Szkół w Skępem zmniejszenie środków o kwotę – 29 743,00 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszenie o – 4 900,00 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 600,00 zł Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizacje świadczenia dobry start.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w zakresie przesunięć kwoty 100,00 zł pomiędzy zadaniami realizowanymi w tej dziedzinie wydatkowej.


1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 8.07.2020 r., Nr XIX/160/2020 z dnia 2.09.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r., Nr 250/2020 z dnia 14.09.2020 r., Nr 259/2020 z dnia 23.09.2020 r.,


Załącznik do Uchwały Nr 263/2020 (27kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (19 października 2020, 14:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73