Uchwała nr XIX/162/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 września 2020w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w SkępemNa podstawie art. 6 ust 1, art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1507, zm. Dz. U z 2018 poz. 2245, Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1690, poz. 1818) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/162/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem

Na podstawie art. 6 ust 1, art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1507, zm. Dz. U z 2018 poz. 2245, Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1690, poz. 1818) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695) uchwala się, co następuje:


§1. 1. Z dniem 1 czerwca 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Lipnowskiego pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, zwaną dalej „Domem” z siedzibą w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2.

2. Nadaje się Domowi Statut , w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Dom będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§2. Dom wyposaża się w część nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położonej w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 219/2, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe, o pow. 5,2718 ha, która to część zostanie przekazana Domowi w trwały zarząd.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym władze powiatu lipnowskiego dostrzegają potrzebę utworzenia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu lipnowskiego i innych powiatów otrzymają niezbędną pomoc materialną, psychologiczną oraz prawną.


Załącznik

do Uchwały Nr XIX/162/2020

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 2 września 2020 r.


STATUT

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem


Rozdział 1

Postanowienia Ogólne


§1. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Lipnowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej.

§2. Zasięgiem swojego działania Dom obejmuje Powiat Lipnowski, a w miarę wolnych miejsc teren Rzeczpospolitej Polskiej. Jego siedziba mieści się w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2.

§3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Lipnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Rozdział 2

Zakres działania


§4. 1. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom
w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, zwanym dalej „mieszkańcami”.

2. Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują:
a) w zakresie interwencyjnym:
- zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym;
- izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy;
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
- zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkankom odnalezienia miejsca
w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej;
- zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności poprzez pracę w kontraktach socjalnych;
b) w zakresie potrzeb bytowych:
- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla dwudziestu mieszkańców;
- odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi;

- pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla trzech osób oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego;

- ogólnodostępne łazienki wyposażone w sposób umożliwiający sprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci proporcjonalnie do liczby mieszkańców;

- ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków oraz co najmniej jedno dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków;

- pomieszczenia do prania i suszenia;
c) w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

- podstawową pielęgnację mieszkańca w czasie choroby oraz opiekę nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka;

- umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych;

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

- środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

3. W Domu może przebywać maksymalnie 15 mieszkańców.


Rozdział 3

Gospodarka Finansowa


§5.1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach prawa,

a w szczególności ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem

finansowym jednostki, opracowany przez Dyrektora Domu na podstawie uchwały

budżetowej Rady Powiatu w Lipnie.

3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

4. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.Rozdział 4

Zarządzanie i organizacja


§6. 1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Lipnie.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora wykonuje Starosta.

4. Dyrektor i pracownicy Domu są pracownikami samorządowymi.

5. Dyrektor Domu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§7. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§8. Dom używa pieczęci podłużnej o treści „ Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem”, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe. Pieczęć może zawierać także inne dane
w szczególności: nr telefonu/ fax, numer REGON i numer NIP.

§9. Zmiany postanowień niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 07:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41