Uchwała nr XIX/163/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 września 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku oraz Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/163/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku oraz Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku oraz Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2020 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że nie zostaną wykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania tj. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w wyniku złożonych przez osoby wnioskujące rezygnacji w kwocie 18 930,00 zł, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 3 693,00 zł oraz zwrotów wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4 000,00 zł.

W/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków. 

Załącznik do Uchwały Nr XIX/163/2020 (12kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 07:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40