Uchwała nr XIX/164/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 poz. 65, zm. poz. 284, 782) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U z 2020 poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/164/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 poz. 65, zm. poz. 284, 782) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U z 2020 poz. 920) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie będącej własnością Powiatu Lipnowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00006247/1.

§ 2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


U Z A S A D N I E N I E


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Wielgie, oznaczona jako działka nr 49/6 dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/0006247/1 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 23.07.2020 do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do stacji bazowej posadowionej na w/w nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43