Uchwała nr XX/168/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowychNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/168/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowych

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala się, co następuje:


§1. § 1 uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r otrzymuje brzmienie: „Udziela się pomocy finansowej Gminie Wielgie w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo – Płonczyn oraz Nr 170805C Wielgie – Tupadły – Zakrzewo - Wierznica”.

§2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. nie ulegają zmianie.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

                                                                       Anna SmużewskaU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/168/2020 z dnia 16 października 2020 roku


W dniu 1 października 2020 roku Wójt Gminy Wielgie zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu § 1 uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowych, na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo – Płonczyn oraz Nr 170805C Wielgie – Tupadły – Zakrzewo - Wierznica”.

Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 6 października 2020 r. pozytywnie ustosunkował się do prośby Wójta Gminy Wielgie w ramach samorządowej solidarności proponując Radzie Powiatu zmianę tegoż zapisu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Wielgie.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu w Lipnie.


Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45