Uchwała nr XX/169/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/169/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Roczny Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XX/169/2020 (47kB) word

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47