Uchwała nr XX/170/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie zmiany uchwały NR XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz .U. z 2020.r. poz.920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/170/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie zmiany uchwały NR XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz .U. z 2020.r. poz.920) uchwala się, co następuje:


§1. Zmienia się Uchwałę Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie w ten sposób, że §1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

§1. Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Lipno sp. z o. o.
o kwotę łącznie 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),
w ten sposób, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez utworzenie:

- w roku 2019 nowych 18 000 udziałów (słownie: osiemnaście tysięcy) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2020 o 2 000 udziałów (słownie: dwa tysiące ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2021 o 20 000 udziałów (słownie: dwadzieścia tysięcy ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2022 o 5 000 udziałów ( słownie: pięć tysięcy ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski”.

§2. Pozostałe postanowienia Uchwały NR XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

UZASADNIENIE

Podejmowana Uchwała zmienia Uchwałę Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski w ten sposób, że w 2020 roku kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno
sp. z o. o. podwyższony zostanie o 200 000,00 zł, a nie o 2 200 000,00 zł, w 2021 roku
o 2 000 000,00 zł a nie o 500 000,00 zł, zaś w 2022 roku o 500 000,00 zł.

Łączna kwota, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy pozostaje nie zmieniona
w stosunku do kwoty określonej w zmienianej Uchwale Nr XI/85/2019 Rady Powiatu
w Lipnie i wynosi 4 500 000,00 zł.

Zmianie ulega zatem termin podwyższenia kapitału o wyżej wymienioną kwotę tj. do
końca 2022 roku oraz wysokość transz w kolejnych latach.

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47