Uchwała nr XX/172/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego z dnia 11.06.2020 r. Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920/ oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/172/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego z dnia 11.06.2020 r.

Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920/ oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870/ uchwala się, co następuje:


§1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego potocznie zwanego Piaseczyńskim w sprawie ustanowienia „strefy ciszy” na Jeziorze Orłowskim, postanawia się odmówić uwzględnienia petycji w całości, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


W dniu 23.07.2020 r. wpłynęło do Rady Powiatu w Lipnie zawiadomienie Rady Gminy Wielgie o przekazaniu według właściwości petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego z dnia 11.06.2020 r. w sprawie ustanowienia „strefy ciszy” na Jeziorze Orłowskim.

Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie, która po zapoznaniu się z treścią petycji i uzyskanych w toku postępowania wyjaśnieniach uznała petycję za bezzasadną. Komisja ustaliła, co następuje:

Zgodnie z art. 116 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęcie uchwały wprowadzającej zakaz używania jednostek pływających na zbiornikach wodnych ma na celu ochronę terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przed nadmiernym hałasem.

Tak więc, jedynie konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach, które przeznaczone zostały na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowić będzie uzasadnienie dla wprowadzenia zakazu (ograniczenia) używania jednostek pływających przez Radę Powiatu.

W petycji na pierwszy plan wysuwa się kwestia bezpieczeństwa na wodzie oraz zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi i emisji spalin.

Te kwestie nie mogą być uzasadnieniem dla podjęcia uchwały z art. 116 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Ustawodawca wskazał konkretny cel przedmiotowej uchwały, jakim jest zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały nie mogą być inne cele np. kwestia zanieczyszczeń wód lub ochrona przyrody albo zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym.

Zanieczyszczenie wód wiąże się z odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną za szkody w środowisku. Cele ochrony przyrody osiągane są przez zakazy ustanowione dla poszczególnych form ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Natomiast kwestie bezpieczeństwa na wodzie regulowane są w Ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350), a także np. w art. 40 ust. 3 i 4 Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), który mówi o tym, że rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego – tak też uczyniła np. Rada Gminy Wielgie.

Obowiązująca od początku 2012 roku ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa między innymi warunki bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz zakres ich obowiązków i zasady finansowania działalności, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych, a także nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym., przypisując odpowiedzialność władzom lokalnym. To one muszą zapewnić bezpieczeństwo i określić zasady użytkowania obszarów wodnych służących uprawianiu turystyki i sportu.

Należy także zauważyć, że na terenie Jeziora Orłowskiego (jak również pozostałych zbiorników na terenie gminy Wielgie) uchwałą Rady Gminy Wielgie Nr XLVII/289/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. został już wprowadzony zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Problemem jest tu skuteczna egzekucja istniejącego już przepisu. Istnieje zatem akt prawa miejscowego zakazujący używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Podejmowanie kolejnego aktu regulującego kwestie już wcześniej uregulowane jest bezzasadne, a w dodatku pozbawione podstawy faktycznej i prawnej.

Z uwagi na powyższe Komisja uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:17:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49