Uchwała nr XX/173/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/173/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:


§1.Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Miasta Lipno w roku 2020 zadań Powiatu Lipnowskiego z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

§2. Zakres zadań oraz wielkość środków wnoszonych przez Powiat określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna na rok 2020.

§3. Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1479) Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdują odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2020 rok.

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47