Uchwała nr XX/174/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,51 m², znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 25 a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. poz. 284, poz.782, poz. 471) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/174/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,51 m², znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 25 a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. poz. 284, poz.782, poz. 471) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,51 m² znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00024523/2, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

UZASADNIENIE


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1073 położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00024523/2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny w którym znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 56,51 m² stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. W dniu 30.09.2020 roku, po trzech latach obowiązywania, wygasa umowa najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego zawarta z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych najemcy. W dniu 14.09.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 3 lat.

W tym stanie rzeczy uznając wniosek za uzasadniony podjęto niniejszą uchwałę.

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174