Uchwała nr XX/179/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w SkępemNa podstawie art. 6 ust 1, art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1507, zm. Dz. U z 2018 poz. 2245, Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1690, poz. 1818) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/179/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem

Na podstawie art. 6 ust 1, art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1507, zm. Dz. U z 2018 poz. 2245, Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1690, poz. 1818) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695) uchwala się, co następuje:


§1. 1. Z dniem 1 czerwca 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Lipnowskiego pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, zwaną dalej „Domem” z siedzibą w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2.

2. Nadaje się Domowi Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Dom będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§2. Dom wyposaża się w część nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położonej w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 219/2, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe, która to część zostanie przekazana Domowi w trwały zarząd.

§3. Traci moc Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym władze powiatu lipnowskiego dostrzegają potrzebę utworzenia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu lipnowskiego i innych powiatów otrzymają niezbędną pomoc materialną, psychologiczną oraz prawną.

Uchylenie Uchwały Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 września 2020 r. wynika z konieczności ograniczenia treści Statutu do zakresu niezbędnego, określonego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.


Załącznik do Uchwały

Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/179/2020

z dnia 16 października 2020 r.


STATUT

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem


Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§1. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Lipnowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej.

§2. Zasięgiem swojego działania Dom obejmuje Powiat Lipnowski, a w miarę wolnych miejsc teren innych powiatów. Siedziba Domu mieści się w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2.


Rozdział 2

Zakres działania

§3. 1. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, zwanym dalej „mieszkańcami”.

2. Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują:

a) w zakresie interwencyjnym:

- zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym;

- izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy;

- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;

- zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkankom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej;
-zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;

-zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności poprzez pracę w kontraktach socjalnych;

b) w zakresie potrzeb bytowych:

- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla 15 mieszkańców;

- odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi;

- pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla trzech osób oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego;

- ogólnodostępne łazienki wyposażone w sposób umożliwiający sprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci proporcjonalnie do liczby mieszkańców;

- ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków oraz co najmniej jedno dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków;

- pomieszczenia do prania i suszenia;

c) w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

- podstawową pielęgnację mieszkańca w czasie choroby oraz opiekę nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka;

- umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych;

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

- środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

3. W Domu może przebywać maksymalnie 15 mieszkańców.


Rozdział 3

Gospodarka Finansowa


§4. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla samorządowych jednostek organizacyjnych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy jednostki budżetowej.

3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z zasadami dotyczącymi jednostek budżetowych.

4. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.


Rozdział 4

Zarządzanie i organizacja


§5. Działalnością Domu kieruje Dyrektor.

§6. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§7. Dom używa pieczęci podłużnej o treści „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem”, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe. Pieczęć może zawierać także inne dane
w szczególności: nr telefonu/ fax, numer REGON i numer NIP.

§8. Zmiany postanowień niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343