Uchwała nr 271/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 listopada 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 271/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 listopada 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 85 294 364.49 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 81 359 690,84 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  82 994 723,39 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 74 618 551,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 376 171,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plac dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 271/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 245 936,00,00 i zamkną się kwotą 85 294 364,49 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 089,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2020 roku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 96 662,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 i 22 października 2020 roku, gdzie jednocześnie dokonano zmian w wysokości udzielanej dotacji poprzez zwiększenie i zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia stanu mieszkańców domu ze statusem „na starych zasadach”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 225 055,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2020 roku.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23. października 2020 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 69 692,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 762,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 245 936,00 zł i zamkną się kwotą
82 994 723,39

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając środki na realizację usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1000,00 zł

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając wydatki w rozdziale 75020 - starostwa powiatowe.

.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1000,00 zł

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając środki na realizację usług.


Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając środki na realizację usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 089,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki. Pozostałe zmiany podyktowane są przeprowadzona analizą wydatków na dzień 30 października br.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 237,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając tym samych środki finansowe na realizację usług oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne dzieci tej szkoły.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których jednostka realizuje swój plan.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 494,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z bieżącej analizy na koniec miesiąca października br.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 257,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając tym samych środki finansowe w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których jednostka realizuje plan finansowy.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 225 055,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego w zawiązku z otrzymaną decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 96 662,00 zł

Zmniejszeniu wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku, gdzie jednocześnie dokonano zmian w wysokości udzielanej dotacji poprzez zwiększenie i zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia stanu mieszkańców domu ze statusem „stara ustawa”. Decyzją z dnia 22 października br. został zwiększone środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki a dotyczą dodatkowych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy COVID..


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając środki na realizację usług.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając tym samym środki na realizację usług w rozdziale 85406.Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 69 692,00

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizacje dodatku wychowawczego..


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 762,00

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego.

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 8.07.2020 r., Nr XIX/160/2020 z dnia 2.09.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r., Nr 250/2020 z dnia 14.09.2020 r., Nr 259/2020 z dnia 23.09.2020 r.,


Załącznik do Uchwały Nr 271/2020 (92kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Górzyńska (24 listopada 2020, 09:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74