Uchwała nr 275/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 27 listopada 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 275/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 86 109 811,37 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 82 041 637,72 zł

dochody majątkowe w kwocie - 4 068 173,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  83 810 170,27 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 75 300 498,82 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 509 671,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 275/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 815 446,88 i zamkną się kwotą 86 109 811,37 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 250,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 301,88

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 501,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 366 328,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 28 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 256 219,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 55 426,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 240,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 31 457,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34 226,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 815 446,88i zamkną się kwotą
83 810 170,27 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 250,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych z budżetu państwa w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 301,88

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących w roku 2020 bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 501,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych z budżetu państwa w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania realizowanych wydatków do istniejących potrzeb jednostki zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia i realizację usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 366 328,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, wypłatę świadczeń motywacyjnych, sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom, na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP oraz na realizację zadań inwestycyjnych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 053,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 14 968,00 zł i wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 14 085,00 zł i wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 918,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 203,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 433,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 741,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają ze zmniejszenia w kwocie 968,00 zł i z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają ze zmniejszenia w kwocie 1 773,00 zł i z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 256 219,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zawiązku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 426,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego w zawiązku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domu.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki realizującej zadania Funduszu.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 240,00

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 457,00

Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 31 457,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko–- Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej znajdujących się na terenach innych samorządów.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 24 226,00

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie o kwotę 34 226,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego.

Ponadto ulegają zmniejszeniu wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10 000,00 zł realizowane ze środków własnych przeznaczone uprzednio na doposażenie mieszkańca opuszczającego Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.


1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 8.07.2020 r., Nr XIX/160/2020 z dnia 2.09.2020 r., Nr XX/166/2020 z dnia 16.10.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r., Nr 250/2020 z dnia 14.09.2020 r., Nr 259/2020 z dnia 23.09.2020 r., Nr 263/2020 z dnia 6.10.2020 r., Nr 265/2020 z dnia 23.10.2020 r., Nr 271/2020 z dnia 12.11.2020 r.,


Załącznik do Uchwały Nr 275/2020 (98kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Górzyńska (2 grudnia 2020, 09:56:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59