Uchwała nr XXI/183/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/183/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Przedsięwzięci WFP zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Znaczący wpływ na zwiększenie planu finansowego miały środki otrzymane z od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Ze względu na przesunięcie planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2022 – 2023 ulega zmianie załącznik dotyczący przedsięwzieć.Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXI/183/2020 (48kB) plik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/183/2020 (267kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (21 grudnia 2020, 15:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266