Uchwała nr XXI/189/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/189/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu w wysokości 85 793 873,97 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 83 079 969,63 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 713 904,34, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84 141 361,95 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 72 393 062,20 zł,

2) majątkowe w wysokości 11 748 299,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w kwocie 11 748 299,75 zł, zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1 652 511,72 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 52 511,72 zł,

2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 1 600 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 152 511,72,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 500 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6i 6b

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 86 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 280 000,00 zł, koszty – 4 280 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00. zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne. Planowane dochody w wysokości 85 687 706,45 zł są zgodne z załącznikiem nr 1, 2 i 2a do projektu uchwały. Planowane wydatki w wysokości 84 036 194,73 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 i 3. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowy opis zawiera załącznik do projektu uchwały nr 12.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 Radnych obecnych na sesji Rady Powiatu w Lipnie.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (21 grudnia 2020, 15:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283