Uchwała nr XXI/185/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.712), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 poz. 8) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/185/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.712), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 poz. 8) uchwala się, co następuje:§1. 1. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Powiatu Lipnowskiego, Powiat Lipnowski na swoim obszarze zapewnia usługi przewozu osób świadczone w ramach powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

2. Usługi przewozowe na terenie Powiatu Lipnowskiego organizowane i nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lipnowski, a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.


§2. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozu osób, zwierząt oraz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


§4. Traci moc Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18.11.2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmieniona Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. oraz Nr VI/51/2019 z dnia 9 maja 2019 r., Nr XVII/146/2020 z dnia 25.06.2020 r.


§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/185/2020

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 14 grudnia 2020 r.Ceny i opłaty za usługi przewozu osób, zwierząt oraz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

  1. Opłaty za przewóz osób:

    1. Cena za bilet normalny jednorazowy

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

do 3

4,00

3 - 10

5,00

10 - 15

6,00

15 - 20

7,00

20 - 25

8,00

25 - 30

9,00

pow. 30

10,00    1. Cena za bilet miesięczny normalnyZa odległość w km

Cena biletu w złotych

do 3

120,00

3 - 10

150,00

10 - 15

180,00

15 - 20

210,00

20 - 25

240,00

25 - 30

270,00

pow. 30

300,00  1. Tabela opłat za przewóz bagażu:Za odległość w km

Opłata w złotych

do 3

2,50

3 - 10

3,20

10 - 15

4,00

15 - 20

4,30

20 - 25

5,00

25 - 30

5,80

pow. 30

7,00
  1. Tabela opłat za przewóz zwierząt:Za odległość w km

Opłata w złotych

do 3

1,50

3 - 10

2,30

10 - 15

3,00

15 - 20

3,80

20 - 25

4,50

25 - 30

5,30

pow. 30

6,00


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/185/2020

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 14 grudnia 2020 r.Ustalanie wysokości opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego określa się w następujący sposób:


1. W razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu- 30-krotność ceny biletu najtańszego jednorazowego normalnego.

2. W razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 25-krotność ceny biletu najtańszego jednorazowego normalnego.

3. W razie niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie- 20-krotność ceny biletu najtańszego jednorazowego normalnego.


Uzasadnienie


Niniejsza uchwała ustala ceny i opłaty oraz opłaty dodatkowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Pojazdy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie od 2017 roku są w ciągłej eksploatacji, przez co wymagają częstych i bardziej kosztownych napraw. Od początku istnienia Zakładu autobusy PZTP na terenie powiatu pokonały 4 270 192 km.

Ponadto w 2019 roku zakupione zostały dodatkowe trzy autobusy, w związku z tym niezbędne było zatrudnienie dodatkowych pracowników na stanowisku kierowcy, co również zwiększyło koszty eksploatacji pojazdów. Natomiast w planach PZTP jest utworzenie na potrzeby własne warsztatu samochodowego, jednak wiąże się to z wydatkami na wyposażenie warsztatu w podstawowe urządzenia oraz z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

W 2020 roku Zakład poniósł duże straty przez panującą od marca pandemię koronawirusa (COVID-19), spadła sprzedaż biletów miesięcznych oraz jednorazowych, odwołane zostały wyjazdy okazjonalne oraz zawieszone zostały wykonywane kursy na liniach regularnych.

W związku z powyższym zaszła konieczność podwyżki cen biletów jednorazowych, jak i miesięcznych.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (28 grudnia 2020, 09:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304