Uchwała nr XXI/186/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 r. poz. 920/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517 / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2020, poz. 670/ uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXI/186/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 r. poz. 920/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517 / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2020, poz. 670/ uchwala się, co następuje :


§1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat:


  1. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego


Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

104.55

Motocykl

209.10

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

430.50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

590.40

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

811.80

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1205.40

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1500.60


  1. za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym za każdą dobę przechowywania 


Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

15

Motocykl

18

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

30

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

40

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

150

§2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu:


Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

70

Motocykl

90

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

200

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

400

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

400§3. Traci moc Uchwała Nr XII/104/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE

Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm. - dalej p.r.d./ nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z tym przepisem. O wysokości opłat winny decydować konieczność sprawnej realizacji zadania jakim jest usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach wskazanych w art. 130a ust. 1 i 2 p.r.d. oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. Przyjęte w Uchwale stawki na 2021 r. ustalone są z uwzględnieniem w/w dyrektywy art. 130a ust. 6 p.r.d.

Stawki opłat za usuniecie pojazdów z drogi oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdów odpowiadają stawkom wynikającym z obowiązującej również 2021 r. umowy, zawartej przez Powiat Lipnowski 02.03.2020 r. w trybie zapytania ofertowego, z podmiotem zewnętrznym na świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot zgodnie z art. 130a ust. 4 p.r.d..

Pojazdy odholowane z drogi przechowywane są na parkingu własnym Powiatu Lipnowskiego. Stawki opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi ustalone zostają na poziomie odpowiadającym stawkom dobowych za przechowywanie pojazdów stosowanych w komercyjnych parkingach w 2020 r. prowadzonych na terenie Powiatu Lipnowskiego (art. 130a ust. 6 p.r.d.).

Zgodnie z art. 130a ust. 6c Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat. Na rok 2021 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. /M.P. 2020, poz. 670/. Stawki przyjęte w Uchwale nie przekraczają poziomu maksymalnego wynikającego z Obwieszczenia.

Zgodnie z art. 130a ust. 5f p.r.d. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi stanowią zadanie własne Powiatu. Do grudnia 2020 r. odholowanych na parking zostało łącznie 16 pojazdów z czego 11 zostało odebranych przez osoby uprawnione po uiszczeniu opłat za odholowanie i przechowanie. Za odholowanie i przechowanie pozostałych 5 pojazdów powstaje niezapłacona należność w łącznej kwocie 21 401, 55zł. Prawdopodobieństwo wyegzekwowania niezapłaconych należności jest znikome. Realizowane zadanie realnie generowało w latach poprzednich koszty wyższe niż przychody z uiszczonych opłat.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (28 grudnia 2020, 09:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300