Uchwała nr XXII/193/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 94 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 944, 332, 1493, 2112), po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów gmin z terenu Powiatu Lipnowskiego oraz Pomorsko - Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/193/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 94 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 944, 332, 1493, 2112), po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów gmin z terenu Powiatu Lipnowskiego oraz Pomorsko - Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:


§1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego zapewniający dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3 .Informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów nocnych i świątecznych aptek oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w siedzibie apteki,
w miejscu widocznym.

§4.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego.

§5. Uchwała w postaci elektronicznej podlega przekazaniu Ministrowi Zdrowia w terminie dwóch dni roboczych od dnia jej podjęcia.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


Uzasadnienie


W związku ze zmianą właściciela apteki „Pod Dębami” przy ul. Dębowej 21 w Lipnie, wynikła konieczność zaktualizowania Harmonogramu pracy aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne wolne dni od pracy, stanowiącego zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/2017 Rady Powiatu w Lipnie, w ten sposób że apteka „Viola ‘ dyżuruje w niedziele, święta i inne wolne dni od pracy jeden raz w cyklu dyżurów, a nie jak dotychczas dwukrotnie, zaś do Harmonogramu tych dyżurów wprowadza się aptekę „Pod Dębami”.

Na podstawie art. 94 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U z 2020r., poz. 944, 332, 1493, 2112) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne wolne dni od pracy. Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie powiatu. Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipnowskiego został również przekazany do zaopiniowania Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Bydgoszczy. Izba pismem z dnia 3 grudnia 2020r negatywnie zaopiniowała projekt uchwał, sugerując pracę aptek do godziny 23.00.

Należy jednak przyjąć, że minimalnym standardem wynikającym z art. 94 ust. 1, 2 Prawa farmaceutycznego jest zagwarantowanie, żeby była czynna na obszarze powiatu przynajmniej jedna apteka, w każdym czasie.

W Uchwale ustalono - jak dotychczas - Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipnowskiego (zał. Nr 1), oraz Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych pełniących na terenie powiatu lipnowskiego dyżury w porze nocnej, niedziele, święta (zał. Nr 2), przewidujący -jak dotychczas - dyżury tygodniowe od 8:00 do 8:00 dnia następnego przez siedem dni
w tygodniu.

Rozkład godzin pracy aptek zapewnia zatem mieszkańcom powiatu możliwość wykupienia leków całodobowo.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki:

Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/193/2020 Rady Powiatu w Lipnie (3293kB) pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/193/2020 Rady Powiatu w Lipnie (588kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 09:30:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 10:43:36)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328