Uchwała nr 289/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 18 stycznia 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 289/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 stycznia 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


1.§ § 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:


1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 289/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków na zadania zlecone


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 699,00

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu polega na dostosowaniu tegoż planu do istniejących potrzeb w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 218,00

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu polega na dostosowaniu tegoż planu do istniejących potrzeb w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 1 917,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 75019 – rady powiatów.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych umów - zlecenia.


Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych umów – zlecenia, tj:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie,

- Zespół Szkół w Skępem.


Rozdział 80117 – szkoły branżowe I i II Stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 162,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych umów - zlecenia.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych umów – zlecenia, tj:

- Zespół Szkół w Lipnie,

- Zespół Szkół w Skępem,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych umów - zlecenia.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 10,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II Stopnia.

Zmiany wydatków dokonuje się także w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 152,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjlaistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr …., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr …


Załącznik do Uchwały Nr 289/2021 (42kB) word
metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:08:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133