Uchwała nr 301/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 5 lutego 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 301/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:


1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 301/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą planu wydatków.WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie wypłat wynagrodzenia za realizowane umowy – zlecenia.


Dział 855 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówki.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r.


Załącznik do Uchwały Nr 301/2021 (33kB) word
metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:11:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96