Uchwała nr 276/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 276/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


1.§ 1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 276/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków na zadania zlecone

  3. planu zadań remontowych  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego realizowanego w tej dziedzinie wydatkowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 300,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowana w ramach środków własnych powiatu.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 4 300,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wynagradzanych z rozdziału 75011. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, które wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków na dzień 30 listopada 2020.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zmiany w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach prac zleconych z budżetu państwa wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 988,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 998,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 642,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 2 642,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 6 000,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 435,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 255,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 5 745,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 6 000,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb zespołu zarówno w zadaniach realizowanych ze środków własnych powiatu jak i realizowanych ze środków budżetu państwa.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb w rozdziale 85510.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zespole Szkół w Skępem.


Załącznik do Uchwały Nr 276/2020 (62kB) excel

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79