Uchwała nr 279/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 279/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


1.§ 1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 279/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków na zadania zlecone

  3. planu zadań remontowych


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego realizowanego w tej dziedzinie wydatkowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 050,52

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu polega na dostosowaniu tegoż planu do istniejących potrzeb.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 3 050,52

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wynagradzanych z rozdziału 75011 oraz należnego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto w tym rozdziale uzupełnia się również należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach prac zleconych z budżetu państwa wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z potrzeby dostosowania planu w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Załącznik do Uchwały Nr 279/2020 (57kB) excel

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108