Uchwała nr XXII/191/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/191/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 86 503 784,20 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 82 440 610,55 zł

dochody majątkowe w kwocie - 4 063 173,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  84 204 143,10 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 75 699 707,65 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 504 435,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/191/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków zadań zleconych

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań remontowych

  6. planu dotacji udzielanych przez powiat


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 24 101,11 i zamkną się kwotą 86 503 784,20 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 101,11

Zwiększeniu ulega dochody z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu leśnego.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Gminę Lipno jako pomoc dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 24 101,11i zamkną się kwotą
84 204 143,10 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 101,11

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 600 – transport o łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 167 164,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 950,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 54 434,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespól Szkół Technicznych – 33 859,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 30 436,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 9 681,00 zł.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 582,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na uzupełnienie brakujących środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 44 241,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespól Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 1 292,00 zł,

- Zespól Szkół w Lipnie - zwiększenie o kwotę 34 527,00,

- Zespół Szkół w Skępem – zwiększenie o kwotę 11 006,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 145 207,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 323,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 330,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na uzupełnienie brakujących środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.


Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 670,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przekazanie dotacji dla ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 104,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespół Szkół w Skępem zwiększenie o kwotę 952,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 2 056,00 zł.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 999,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu z uwagi na sporządzoną analizę wydatków i uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 46,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 10 055,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 1 025,00 zł.

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 7 127,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 470,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu z uwagi na sporządzona analizę wydatków, tj.

- Zespół Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 870,00 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 620,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 670 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia brakujących środków na przekazanie dotacji na działalność ośrodka.


Rozdział 85446– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przekazanie dotacji dla ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 29 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/141/2020 z dnia 25.06.2020 r. Nr XVIII// 154/2020 z dnia 8.07.2020 r ., Nr XIX/160/2020 z dnia 2.09.2020 r., Nr XX/166/2020 z dnia 16.10.2020 r., Nr XXI/182/2020 z dnia 14.12.2020 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r., Nr 250/2020 z dnia 14.09.2020 r., Nr 259/2020 z dnia 23.09.2020 r., Nr 263/2020 z dnia 6.10.2020 r., Nr 265/2020 z dnia 23.10.2020 r., Nr 271/2020 z dnia 12.11.2020 r., Nr 275/2020 z dnia 27.11.2020 r., Nr 276/2020 z dnia 2.12.2020 r., Nr 279/2020 z dnia 21.12.2020 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/191/2020 (77kB) excel


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228